Love for Kerteminde Kunstforening


I Foreningens navn
§1 Foreningens navn: Kerteminde Kunstforening. Dens hjemsted er Kerteminde

II Foreningens formål
§2 Foreningens formål er at virke til fremme for kunst livet og kunstinteressen. Dette formål søges realiseret
Ved kunstudstillinger samt evt. ved indkøb af kunst til bortlodning blandt medlemmerne, foredrag film eller
andet.

III Medlemmerne
§3 Enhver kan indmelde sig som medlem af foreningen hos bestyrelsen.

§4 Medlemskontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

IV Bestyrelsen
§5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer og 3 medlemmer herudover. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§6 For at et bestyrelsesmøde skal være beslutningsdygtigt, skal mindst 5 medlemmer og heraf enten formand eller næstformand være til stede.

Sekretæren skal føre protokol over såvel bestyrelsesmøder som almindelige beslutninger, samt udsende breve og andre meddelelser. Kassereren har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter, der bogføres på behørig måde. Kassereren udarbejder ved årets udgang regnskabet, der – efter at være blevet godkendt af bestyrelsen – afgives til revision.
Næstformanden skal i enhver henseende træde i formanden sted, såfremt denne har forfald.

§7 Foreningen tegnes af formanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§8 Bestyrelsen leder i øvrigt foreningens virksomhed nøje overensstemmende med foreningens love og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

V Udstillinger
§9 Ved foranstaltninger af udstillinger skal bestyrelsen ligeledes påse, at alene kunstneriske hensyn tages.

VI Foreningens regnskabsår
§10 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens indtægter er:
Erlagt kontingent
Gaver
Entré
Tilskud
Provision af formidlet salg
Andre ydelser, der tilfalder foreningen

Bestyrelsen disponerer over disse indtægter i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlings- beslutninger.

VII Generalforsamlingen
§11 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år inden udgangen af januar. Første gang 1976. Der averteres 8 dage forud i Kerteminde Ugeavis, samt hvor bestyrelsen finder det fornødent.

§12 Generalforsamlingen skal behandle følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Valg af bestyrelsen + 2 suppleanter
5. Valg af revisor + revisorsuppleant
6. Eventuelt

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med 4 i lige årstal og 3 i ulige årstal, første gang ved lodtrækning.

§13 Lovforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§14 Generalforsamlingens vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer.

§15 Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær og skal afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/10 af foreningens medlemmer kræver det. Bestyrelsen skal i så fald have oplysninger om generalforsamlings dagsorden og skal lade generalforsamlingen afholde senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

VIII Foreningens opløsning
§16 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede, og beslutning om opløsning kræver ¾ af de afgivne stemmer.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel. Denne generalforsamling er, uanset antallet af fremmødte, beslutningsdygtig med ¾ majoritet. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Denne kan enten anvendes til kunstneriske formål eller skænkes til velgørenhed. Formuen må ikke udloddes til medlemmerne.
Nærværende § kan kun ændres, såfremt ¾ af foreningens medlemmer på 2 efter hinanden følgende ordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

9. marts 2009

Toldboden

Strandgade 3
5300 Kerteminde

Tirsdag - Søndag kl. 12 - 16

Fri entré

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kunstportal Fyn

FB-FindUsonFacebook-online-72

Søg på sitet