Vedtægter

19.11.2018

Vedtægter

Vedtægter for Kerteminde Kunstforening

I Foreningens navn
§1 Foreningens navn er: Kerteminde Kunstforening. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune.

II Foreningens formål
§2 Foreningens formål er at virke til fremme for kunstlivet og kunstinteressen.

III Medlemmerne
§3 Enhver kan indmelde sig som medlem af foreningen hos bestyrelsen.

§4 Medlemskontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling.

IV Bestyrelsen
§5 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer samt 4 medlemmer herudover. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§6 For at et bestyrelsesmøde skal være beslutningsdygtigt, skal mindst 5 medlemmer og heraf enten formand eller næstformand være til stede.

Der skal føres protokol over såvel bestyrelsesmøder som almindelige beslutninger. Kassereren har ansvaret for foreningens indtægter og udgifter, der bogføres på behørig måde. Kassereren udarbejder ved årets udgang regnskabet, der – efter at være blevet godkendt af bestyrelsen – afgives til revision. Næstformanden skal i enhver henseende træde i formandens sted, såfremt denne har forfald.

§7 Foreningen tegnes af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

§8 Bestyrelsen leder i øvrigt foreningens virksomhed i nøje overensstemmelse med foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

V Udstillinger
§9 Ved foranstaltninger af udstillinger skal bestyrelsen påse, at alene kunstneriske hensyn tages.

VI Foreningens regnskabsår
§10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen disponerer over foreningens aktiver i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger.

VII Generalforsamlingen
§11 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år den fjerde tirsdag i januar. Der averteres hvor bestyrelsen finder det fornødent.

§12 Generalforsamlingen skal mindst behandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Årsregnskab

4. Forslag fra medlemmerne

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsen samt to suppleanter

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

8. Eventuelt

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges alle for 1 år.

§13 Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§14 Generalforsamlingens vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3 af de afgivne stemmer.

§15 Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær og skal afholdes, når tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/10 af foreningens medlemmer kræver det. Bestyrelsen skal i så fald have oplysninger om generalforsamlingens dagsorden og skal lade generalforsamlingen afholde senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

VIII Foreningens opløsning
§16 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede, og beslutning om opløsning kræver ¾ af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel. Denne generalforsamling er, uanset antallet af fremmødte, beslutningsdygtig med ¾ majoritet. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. Denne kan enten anvendes til kunstneriske formål eller skænkes til velgørenhed. Formuen må ikke udloddes til medlemmerne.

Nærværende paragraf kan kun ændres, såfremt ¾ af foreningens medlemmer på to efter hinanden følgende ordinære generalforsamlinger stemmer herfor.